Bestellingen worden de laatste woensdag van de maand verzonden.

OLA, NAAR WAT VOOR LEKKERS BEN JIJ OPZOEK?

0.00
Geen producten in de winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Misschien wat saai, maar wel goed geregeld.

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Algemene Bepalingen
 • Artikel 3 - Aanbod en overeenkomst
 • Artikel 4 - Annulering
 • Artikel 5 - Herroepingsrecht
 • Artikel 6 - Levering
 • Artikel 7 - Looptijd en opzegging
 • Artikel 8 - Leveringstermijnen
 • Artikel 9 - Klachten
 • Artikel 10 -  Conformiteit
 • Artikel 11 - Overmacht
 • Artikel 12 - Opschorting
 • Artikel 13 - Prijzen
 • Artikel 14 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 16 - Slotbepalingen
Artikel 1 - Definities

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende

betekenis gebruikt.

1. OnlyHams: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Tuinbouwveilingweg 5-B59, 4814 RP te Breda,

ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 91233518.

2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie OnlyHams een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: OnlyHams en de Klant gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan OnlyHams zich jegens de Klant heeft verbonden

tot de levering van Producten.

6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen OnlyHams en een Consument wordt gesloten in het kader van

een door OnlyHams georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid

van OnlyHams en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend

gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een

Consument die rechtstreeks middels de website van OnlyHams wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen

Overeenkomst op Afstand indien daarbij door OnlyHams geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt

gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst telefonisch of middels WhatsApp of een eenvoudig e-mailbericht

wordt gesloten.

7. Abonnement: een Overeenkomst die voorziet in de regelmatige levering van Producten.

8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door of namens OnlyHams aan de Klant te leveren zaken, waaronder,

doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, gedroogde hammen, olijfolie en olijven.

9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met

het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden

gesteld

Artikel 2 - Algemene Bepalingen

Artikel 2 -Algemene Bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OnlyHams en iedere Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in geval OnlyHams slechts bemiddelt bij de totstandkoming van

overeenkomsten tussen kopers en verkopers; indien een koper en verkoper door tussenkomst van OnlyHams een

koopovereenkomst met elkaar sluiten, is OnlyHams geen partij bij die overeenkomst en is OnlyHams niet aansprakelijk

voor fouten en tekortkomingen van de verkoper c.q. koper.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en

voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene

voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als

zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling

overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 - Aanbod en overeenkomst

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod van OnlyHams is vrijblijvend. Een aanbod van OnlyHams kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na

aanvaarding daarvan door de Klant, nog door OnlyHams worden herroepen.

2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van OnlyHams dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van de ene Partij

door de andere Partij is aanvaard. Een mondeling aanbod dient onverwijld te worden aanvaard, bij gebreke waarvan deze

komt te vervallen. Indien een aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van OnlyHams, komt de Overeenkomst niet

conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OnlyHams anders aangeeft.

4. Indien OnlyHams de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging

daarvan verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant ter zake

binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per e-mail of anderszins Schriftelijk bij OnlyHams heeft geklaagd.


Artikel 4 - Annulering

Artikel 4 - Annulering van de overeenkomst

Behoudens het bepaalde in het volgende artikel, is iedere Overeenkomst na totstandkoming daarvan bindend; indien de

Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand

1. De Consument kan een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of namens de Consument in

ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen herroepen. Evenwel geldt in het kader van een Abonnement

betreffende een Overeenkomst op Afstand, dat de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de eerste

levering uit hoofde van het Abonnement door of namens de Consument in ontvangst is genomen, kan herroepen.

Vorenstaande geldt tenzij het herroepingsrecht volgens het bepaalde in het volgende lid is uitgesloten.

2. De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten

gronden, geen herroepingsrecht bij de levering van:

- Producten die zodanig snel bederven of die een zodanige beperkte houdbaarheid hebben dat doorverkoop na

teruglevering onredelijk bezwarend voor OnlyHams zou zijn, hetgeen in elk geval geldt voor Producten met een

houdbaarheid korter dan 60 dagen;

- Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder alle consumptiemiddelen begrepen waarvan de

verzegeling na de levering is verbroken.

3. De Consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door

OnlyHams aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij OnlyHams. Zo spoedig mogelijk nadat

OnlyHams in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en

indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal OnlyHams de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per email bevestigen.

4. De Consument dient gedurende de bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakkingen

daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren zoals dat in een

fysieke winkel zou mogen.

5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de te retourneren Producten onbeschadigd, met alle

eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan OnlyHams retourneren.

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan

met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. OnlyHams is gerechtigd deze waardevermindering aan

de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de eventueel reeds

van de Consument ontvangen betaling.

7. De Consument zal de te retourneren Producten retourzenden binnen 14 dagen nadat de Consument het herroepingsrecht

conform het bepaalde in lid 3 heeft ingeroepen. De kosten van retourzenden komen voor rekening van de Consument.

8. OnlyHams zal de eventuele reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als

bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de

Consument terugbetalen, mits de Producten door OnlyHams zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is

aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de

bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste

instantie zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is OnlyHams niet verplicht de bijkomende kosten terug te

betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door OnlyHams aangeboden minst

kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Artikel 6 - Levering

Artikel 6 - Levering van de producten

1. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen

afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. In geval de Klant geen Consument is, geschiedt levering Ex

Works, vestigingsadres OnlyHams, conform de meest recente versie van de Incoterms, terwijl OnlyHams het transport

organiseert. Ook dan rust het risico van laden, transport en lossen op de Klant. In geval de Klant een Consument is, gaat het risico van verlies en beschadiging van de Producten over op de Consument op het moment dat de Producten door of

namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

2. OnlyHams behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (laten) leveren. Indien de redelijkheid en billijkheid dit vereist,

zal OnlyHams de Klant daarvan zo tijdig mogelijk in kennis stellen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren

Producten in ontvangst te nemen en zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

4. Indien OnlyHams als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband

met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

Artikel 7 - Looptijd en opzegging

Artikel 7 - Looptijd en opzegging van abonnementen

Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging met inachtneming van een

opzegtermijn van een maand. Opzegging door de Klant dient op de daartoe op de website van OnlyHams aangegeven wijze

te geschieden.

Artikel 8 - Leveringstermijnen

Artikel 8 - Leveringstermijnen

1. OnlyHams spant zich in om de eventueel tussen Partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn

deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van OnlyHams treedt niet

eerder in dan nadat de Klant OnlyHams Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn

is vermeld waarbinnen OnlyHams zijn verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de

laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Verzuim van OnlyHams biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim

betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 9 - Klachten

Artikel 9 - Klachten

1. De Klant dient na de levering van de Producten te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de

Overeenkomst beantwoorden en de Producten vrij zijn van schade. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar

oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en) c.q. de Producten niet vrij zijn van schade, dient de Klant

daarvan binnen drie dagen na de levering Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht

betrekking heeft, mededeling te doen aan OnlyHams.

2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans

redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht

betrekking heeft, bij OnlyHams te zijn ingediend.

3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat

hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen

twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij OnlyHams is geklaagd.

4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor OnlyHams uit een

dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan OnlyHams bestaan, behoudens voor zover de

wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

6. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling overleg kan worden

opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform

 • (ec.europa.eu/consumers/odr/).
Artikel 10 -  Conformiteit

Artikel 10 - Conformiteit

1. OnlyHams staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus voldoen aan de verwachtingen

die de Klant redelijkerwijs van de Producten mag hebben (conformiteit).

2. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg

is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan OnlyHams of zijn toeleverancier toerekenbare

omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf,

natuurlijk bederf, onjuiste of onoordeelkundige bewaring of behandeling.

3. In geval van een beroep op non-conformiteit met betrekking tot reeds geleverde Producten, dient de Klant de betreffende

Producten te bewaren teneinde OnlyHams in de gelegenheid te stellen om deze Producten bij de Klant af te (laten) halen.

4. In geval de Klant een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Klant aanspraak op vervanging dan wel aanvulling

van het ontbrekende. Indien herstel c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Klant aanspraak op

terugbetaling van de prijs die de Klant voor de betreffende Producten aan OnlyHams heeft betaald.

5. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van OnlyHams worden geretourneerd.

Artikel 11 - Overmacht

Artikel 11 - Overmacht

1. OnlyHams is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe

gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer

geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).

2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de

Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

3. Indien OnlyHams bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde

gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een

zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in

aanmerking.

Artikel 12 - Opschorting

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

1. OnlyHams is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke

tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet

volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst OnlyHams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant

ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot

ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door OnlyHams in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke

termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de

laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Klantin staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling

heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn

vermogen kan beschikken, is OnlyHams gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door OnlyHams op grond van

dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Klant is verplicht de schade die OnlyHams ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te

vergoeden.

5. Indien OnlyHams de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

Artikel 13 - Prijzen

Artikel 13 - Prijzen, ontbinding & betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door OnlyHams is aangegeven, zijn alle door OnlyHams vermelde en door de Klant

aan OnlyHams verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat deze ten aanzien van Consumenten (mede)

inclusief btw worden vermeld.

2. Vanaf een orderbedrag van € 350,- (excl. btw) geschiedt bezorging binnen Nederland franco. In andere gevallen komen de

transportkosten, volgens de gebruikelijke daarvoor door OnlyHams gehanteerde tarieven, voor rekening van de Klant.

Vorenstaande geldt met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs

wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.

3. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is OnlyHams gerechtigd

gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen, met dien verstande dat OnlyHams een Consument niet zal

verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs. Abonnementen worden maandelijks in rekening

gebracht.

4. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door OnlyHams aangewezen betaalmethode(n), binnen de door

OnlyHams vermelde of aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert OnlyHams een standaardbetalingstermijn

van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

5. In geval van betaling middels automatische incasso geldt dat indien de machtiging door de Klant wordt ingetrokken, dan

wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, OnlyHams gerechtigd is om naar

redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Klant in rekening te brengen en de openstaande betaling, inclusief

deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.

6. OnlyHams is gerechtigd de aan de Klant te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim

van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een

gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar

bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.

8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant

verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts

draagt de Klant de schade veroorzaakt door een (andere) tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant

die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet aan

OnlyHams kan worden toegerekend.

2. OnlyHams is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en

schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

3. De aansprakelijkheid van OnlyHams is beperkt tot ten hoogste vervanging van de gebrekkig geleverde Producten of

aanvulling van het ontbrekende. Indien dit niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van OnlyHams beperkt tot ten hoogste

de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van

OnlyHams betrekking heeft.

4. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge

artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De Klant vrijwaart OnlyHams van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst

schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan OnlyHams toerekenbaar is. Indien OnlyHams uit dien hoofde door

derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden OnlyHams zowel buiten als in rechte bij te staan en

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke

blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OnlyHams, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over

te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OnlyHams en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en

risico van de Klant.

6. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade

is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van OnlyHams of diens leidinggevend personeel.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle Producten blijven eigendom van OnlyHams totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst

deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige

andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht OnlyHams hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan OnlyHams dan wel aan de door hem aangewezen derden om al die

plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. OnlyHams is bij verzuim

van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten

komen voor rekening van de Klant.

5. Als de Klant, nadat de verkochte Producten aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het

eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst

niet nakomt.

Artikel 16 - Slotbepalingen

Artikel 16 - Slotbepalingen

1. OnlyHams is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

2. OnlyHams is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis

worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing

zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen

Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.

3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing.

4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil

in onderling overleg te beslechten.

5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste

aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht

van OnlyHams een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de

volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat OnlyHams Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door

hem aangewezen rechter te willen procederen.

pump up the ham

Kom alvast in de feeststemming!